«Humanisme» – skip uten havn

Av stud. jur. Andreas Edwien. i Morgenbladet, 27.6.1946. Artikkelen er en av de aller tidligste vi har fra Edwiens hånd og er skrevet "Ad Ingeborg Boyes artikkel «Sann kristendom – sann humanisme»." I denne artikkelen går det klart frem at Andreas Edwien inntok en tidlig kritisk posisjon til den kirkelige tradisjon, men ennå argumenterer "innenfra" og viser til en kristen lineær virkelighetsforståelse hvor det finnes en begynnelse og en slutt.

Les mer...

 • Kategori: Etikk og menneskerettigheter
 • Stikkord: Humanisme
 • Skampletten på vår åndskultur. Et oppgjør med helveteslæren

  Denne artikkelen av Andreas Edwien sto i Dagbladet 28. mai 1948, (under psevdonymet Johannes Andre). De tre påfølgende år utga han i sammenheng med dette tema bøkene Ut av mørket. Et oppgjør med kirkens dogmer «på religiøs-etisk grunn» (Høvik forlag 1949 ) og Kristendom og åndskrise (Tanum 1951), som argumenterer på et humanistisk, intellektuelt-etisk grunnlag.

  Les mer...

 • Kategori: Helveteslære
 • Kategori: Kristendommens voldsideologi
 • Stikkord: Gudsbilde
 • Stikkord: Helvete
 • Stikkord: Humanisme
 • Stikkord: Kirke-kristendom