Jesus og Muhammed: Betent religionsstrid

Av Grete Ullestad.
Grete Ullestad sitter i redaksjonen.

blond-white-dude

« – Kirka har vært naiv». Slik siteres prest og forfatter Einar
Gelius i Vårt Land lørdag 23. november 2019.[1] Det stemmer ikke.
Kirkelige teologer har ikke vært «naive», men kyniske og
beregnende fra første tid. Med Jesu ord: «Vær listige som slanger
og enfoldige som duer». Nettopp derfor avleder Gelius alle
fundamentale spørsmål med henvisning til islam eller islamisme.
Spørsmålet om «hvorfor det er så mye vold og hat i kristendommens
kjølvann» er ikke tema i boken. Kirken er svært dyktig når det
gjelder avledningsmanøvre. Ved å opprettholde skytset mot islam,
kan kirke-kristendommen avverge ubehagelige spørsmål mot seg
selv. Avisen Vårt Land har rendyrket denne strategien.

I Vårt Lands lederartikkel 27.11 2019 er Koran-brenning tema.[2]
Karakteristisk er fortielsen om kirkens bokbål i Middelalderen,
hvor de kristne forlystet seg ved å brenne jødedommens skrifter,
som Talmud, på torgene. Offentlig skulle det være! Konteksten –
det hatefulle klima – burde være kjent for Vårt Lands redaksjon.
Ikke bare skrifter, men jøder ble også brent på bål. Man kan
gjøre følgende tankeeksperiment: hvordan ville Kirken respondere
om jøder og muslimer på torgene rundt omkring i Midtøsten kastet
Luthers hatefulle skrifter på bålet?

Sokneprest Einar Gelius siste bok: «Jesus og Muhammed»[3] synes å
være et teologisk og polemisk innslag i den allerede betente
religionsstriden som pågår mellom de to verdensreligionene. All
erfaring viser at det er svært farlig å utfordre dem. Forfatteren
bekrefter og forsterker Kirkens harde konfrontasjonslinje i teori
og praksis gjennom århundrene. Folkekirke-presten Gelius fyrer
opp under lutherdommens velkjente religionshat. Han puster liv i
ulmende glør under det religionshat og fiendehat i Confessio
Augustana han selv har avgitt troskapsløfte til.

Dialogfellesskap eller lukkede rom?

Berit Hagen Agøy og dialogpioneren Oddbjørn Leirvik[4] svarer
slik i Vårt Land: « – Gelius vet ingenting om hvor krevende
diskusjonen har vært i Kontaktgruppe mellom Mellomkirkelig Råd og
Islamsk Råd… – Gelius sine påstander viser at han har svært
dårlig kjennskap til den faktiske dialogen mellom kristne og
muslimer i Norge, mener Leirvik».[1]

Hvis den mektige sokneprest og VGs populistiske Gelius ikke vet
noe om prosessene internt i den ovenfra kirkestyrte
religionsdialogen, kan vel ingen av oss andre vite hvilke
forhandlinger som har foregått i de religiøst lukkede rom? Hvor
KREVENDE har det vært? KREVENDE for hvem? Når kommer boken om
denne «krevende diskusjonen»? Som kirkelig prest, med politiske
verv, er nok Gelius godt informert om de kirkepolitiske drakamper
på Stortinget. Det vi så langt har oppfanget er at Den norske
kirkes fakultetsteologer styrer de fleste prosesser innenfor
religionsfeltet. Det er kanskje på tide at andre (kritiske)
stemmer får komme til orde i det som så fint kalles
«religionsdialog» eller «uenighetens fellesskap»?

Avdøde teolog og Høyre-politiker Inge Lønning, generalsekretær i
Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke Berit Hagen Agøy,
ordinert prest og teologi-professor Oddbjørn Leirvik (utdannet
ved TF), samt den allestedsnærværende kirkepolitiker/prost/teolog
og Ap-politiker Trond Bakkevig (utdannet ved MF) var og er
nøkkelpersoner i «Trospolitikken».

Historisk person eller idealisert overmenneske?

Om den historiske Jesus ble født i Betlehem eller Nazareth er
etter mitt syn underordnet spørsmålet om han var Guds enbårne
Sønn, Verdens frelser eller et etisk enestående og ufeilbarlig
menneske, slik bekjennelsesskrifter og teologisk litteratur har
postulert Jesus-apoteosen fra oldtidens Romerkirke og
Reformasjonstidens Lutherkirke inntil i dag.

Teologenes (usunne) Ideal-Jesus i vårt tid er løsrevet fra all
historisk-kritisk forskning.[5] Grunnlaget for slik
overmenneskelig forgudelse[6] av en menneskelig oldtidsprofet
gjennom nær 2000 år kan ikke skyldes annet enn geistlighetens
(usunne) troskap og lojalitet til den kirkelige dogmatikk fra
oldkirkens tid.[7]

Kilder og referanser

[1] Elise Kruse: Mellomkirkelig råd slakter Einar Gelius sin nye
bok: – Bommer totalt
https://www.vl.no/nyhet/mellomkirkelig-rad-slakter-einar-gelius-sin-nye-bok-bommer-totalt-1.1622337

[2] Vårt Land mener: Koranbrenning er ikke religionskritikk
https://www.vl.no/leder/vart-land-mener-koranbrenning-er-ikke-religionskritikk-1.1624821

[3] Einar Gelius: Jesus og Muhammed
https://www.gaveca.no/boker/jesus-og-muhammed/

[4] Oddbjørn Leirvik: Hva sier kristne og muslimer om hverandre?
https://folk.uio.no/leirvik/tekster/KrismusSier.htm

[5] Andreas Edwien: Memorandum til de teologiske fakulteter
http://edwien.no/memorandum/

[6] Andreas Edwien: Bør vi fortsatt betrakte Jesus som
ufeilbarlig overmenneske?
https://religionskritikk.no/edwien/bor-fortsatt-betrakte-jesus-ufeilbarlig-overmenneske/

[7] Andreas Edwien: Jesus – et etisk ideal for vår tid?
http://edwien.no/jesus-etisk-ideal-resyme/

Anbefalte bøker

Andreas Edwien: Jesus i konflikt med menneskerettighetene
http://edwien.no/wp-content/uploads/2016/04/Internettutg.-Jesus-i-konflikt-med-menneskerettighetene.pdf

Andreas Edwien: Er kristendommen en fare for verdensfreden?
https://www.nb.no/nbsok/nb/2147f26f4064878cc1f8455df60037f9#0

Halvor Tjønn: Muhammed – slik samtiden så ham
https://www.bokkilden.no/islam/muhammed-halvor-tjoenn/produkt.do?produktId=6734649

Ronnie Johanson: Jesus – Hva forskningen sier mens Kirken tier
https://religionskritikk.no/nettmagasin/jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier/

  • Kategori: Gretes hjørne
  • Stikkord: Dialog
  • Stikkord: Gelius
  • Stikkord: Intoleranse
  • Stikkord: Jesus
  • Stikkord: Muhammed

  • Kommentarfelt

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *