hostblader

Om oss

Religionskritikk.no har til formål å bidra til dekonstruksjon av religiøse doktriner som underbygger autoritære, patriarkalske og dualistiske forestillinger om virkeligheten.

Vi vil gjennom religionskritikk.no fremme aktuell religionskritikk, hente frem og minne om religionskritiske stemmer gjennom historien og oppmuntre til åpen, seriøs og faglig basert religionskritikk til fremme for fred.

Religionskritiske ytringer handler ofte om å avsløre og synliggjøre åpenbar misbruk av religiøse tekster og usunn praksis i religiøse miljøer. Vi mener at denne kritikken er både nødvendig og prisverdig, men at den ikke går langt nok. Vi mener at den dypere årsaken og motivasjonen for den splittelse, diskriminering og hang til å stille mennesker i et innenfor og et utenfor, finnes i skriftene selv. Dette er åpenbaringsreligionenes dypt problematiske funksjon, og som har ført til så mye frykt, strid og ufred gjennom historien. Vi må spørre hvorfor vold og splittelse har fulgt i fotsporene til disse religionene gjennom årtusener.

Mange vil også mene at kritikk bør være et indre anliggende som ikke angår de som står utenfor. Vi er uenige. Så lenge ytringer og praksis finner sted i det offentlige rom, mottar offentlig finansiering og endog er del av lovgivningen, er kritiske blikk på religiøse trossamfunn helt nødvendig.

Demokratiets kjennetegn er både ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og frihet for religiøse grupper. Viktig er også hensyn overfor minoriteter og vern om privat sone. Vi forsvarer disse rettighetene. En forutsetning for disse er likevel en opplyst og kritisk opinion, og en åpen samfunnsdebatt.

Stiftelsen Religionskritikk for Fred startet nettstedet, stående på skuldrene til en lang rekke av nordiske og europeiske fritenkere, kritikere, frilynte filosofer og hele vår stolte sekulære og humanistiske tradisjon. Vi ønsker å fremme kunnskap om denne tradisjonen, bidra til at kritiske stemmer ikke glemmes og bidra til å utvikle sekularitet og humanisme som felles grunnlag for vårt samfunn.

I vår globale tid er kunnskap og tanker fra tradisjoner fra andre deler av verden gode korrektiv til vår tenkning og forståelse. Vårt samfunn blir rikere med tanker og perspektiv utenfra. Religiøse trossamfunn som islam, jødedom og buddhisme er i dag like mye del av vår kultur som kristne trossamfunn er det.

Vi retter særlig kritisk søkelys på kristendommen og Den norske kirke. Det har sin årsak i den lange tradisjonen Den norske kirke har som majoritetskirke og den dominerende plass kirken har i det offentlige rom ennå i dag. Samtidig mener vi det er naturlig å se kristendommen i sammenheng med islam og jødedommen. Dette er skrift- og åpenbaringsreligioner som i stor grad henter tankegods fra felles røtter og som har en sammenvevet historie, på godt og vondt. Vi ønsker å bidra til en nyansert religionskritisk diskurs sammen med andre sekulære kritiske stemmer og erkjenner at de ulike religionene representerer både felles og differensierte utfordringer.

Stiftelsen ble grunnlagt av kristendomskritikeren Andreas Edwien (1921-2015). Han stod i en bred kritisk tradisjon og var en markant skribent og foredragsholder gjennom mange tiår i Norge. Hans grunnleggende kritikk av kristendommens skrifter og ideologi, står som vårt fundament. I 2022 ble stiftelsen erstattet av en medlemsforening, Religionskritikk.no: Religionskritikk for Fred (RKN)

Redaksjonen for nettmagasinet

Redaksjonen består av Ronnie Johanson, Grete Ullestad, og Thomas Gramstad (redaktør).

Milepæler


Stiftelsen ble lagt ned i 2022, og erstattet av medlemsforeningen
Religionskritikk.no: Religionskritikk for Fred (RKN)

Stiftelsens styre, 2019-2022: Just Finne (just@religionskritikk.no),
Thomas Gramstad (thomas@religionskritikk.no) og Dagfinn Ullestad (du@religionskritikk.no).

Etter at Edwien døde, har stiftelsen systematisert og katalogisert hans etterlatte skrifter. Deler av dette materialet er nå tilgjengelig her på Religionskritikk.no på siden Edwien/arkiv, eller via www.edwien.no.

Høsten 2018 ble Edwien-arkivet lagt til på nettstedet www.religionskritikk.no, der vi også finner hjemmesiden til Religionskritisk forlag, med aktuelt stoff.

Ronnie Johanson er sakprosaforfatter, og pleier å si at han skriver om religion og annen overtro.
Levi Fragell har kalt ham «vår tids fremste fritenker».

Blant hans 16 bøker nevner vi:
Det nyeste testamente – Bibelen bind II. Gud har ikke sluttet å åpenbare seg etter at Bibelen ble skrevet, men først i 2020 kom et nytt bind av bøkenes bok.
Klipp og klapp. Planlagt utgivelse vinteren 2022. Boken er en samling  tekster fra hans petitspalter.
Guds lille brune, en bibelantologi. På syttitallet ga maoistene ut Maos lille røde bok. Kristensosialistene svarte med Guds lille røde. I 1988 kom hedningenes svar, Guds lille brune. Fjerde utgave kom i 2011.
Allahs lille brune, en koranantologi. Første utgave fra 1989 var den første korankritiske sakprosabok på norsk. I 2004 kom en ny utgave, der Walid al-Kubaisi hadde bidratt med sitater fra hadithene.
Luthers lille brune med sitater fra Martin Luther; 2004. Ny utgave kom i 2006.
Blasfemi. En antologi fra 1989.
666 Ordtak mot presteskapet. En samling ordspråk fra hele verden som kom i 1994.
Opprør – Religionskritikk i norsk lyrikk, en antologi fra 1999.
Kjetterbibelen fra 2007; en samling ugudelige spissformuleringer fra 444 skribenter.
Hedenske hark, en essaysamling fra 2011. «Religionskritikk i et klasse for seg sjøl» skrev Humanus.
Snåsamannen – Helbredelsene, spådommene, løgnene fra 2014. Boken legger hovedvekt på helbredelsene, men har også med stoffet fra hans Profeten fra Snåsa som kom to år før.
Nostradamus – Vismann som så fremtiden? Johansons svar er nei, i denne boken fra 2015 som Tom Egeland kalte «strålende» og «en skikkelig godbit».
JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier bygger i hovedsak på de siste tretti årenes akademiske jesusforskning. Den kom i 2018.

Johanson har også skrevet en lang rekke artikler, blant annet om kremasjon, om ordet «hedning» og om den såkalte Lebesbymannen. I nettmagasinet vårt skriver han tre spalter som dukker opp med ujevne mellomrom: «Klipp og klapp», «Lutter Luther» og «Ukens bibelord».

Johanson er utdannet cand. real. fra Blindern, med kjemi som hovedfag. I en årrekke arbeidet han med statlig kontroll av legemidler. Han er sosialdemokrat, og var et aktivt medlem av SF fra 1970 og av SV fra stiftelsen og frem til åttitallet. Han er nå medlem av Arbeiderpartiet. I 1972 ledet han et lokallag av Folkebevegelsen mot EEC. Senere har han vært aktiv i Skepsis, Hedningsamfunnet, Human-Etisk Forbund og LIM – Likestilling, Integrering, Mangfold; en organisasjon han tok initiativet til stiftelsen av i 2009. Tanken var å gi sekulære innvandrere med muslimsk bakgrunn et talerør overfor myndighetene og offentligheten. LIM var den første i sitt slag, senere er det kommet flere lignende organisasjoner.

Grete Ullestad er utdannet adjunkt med litteratur og språk i fagkretsen. Hun har gjennom 2000-tallet vært aktiv som blogger og periodevis debattant på nettavisene Vårt Land, Dagbladet og Dagsavisen. Hun har hatt hovedfokus på kristendomskritikk, med særlig interesse for kirkens bekjennelse, teologi og voldshistorie (inkl. antisemittismen). Et viktig anliggende har vært å gjøre kjent idehistoriker og Jesus-forsker Andreas Edwiens historisk-kritiske forfatterskap fra det forrige halve århundret, samt den etiske konsekvens og kritikk Edwien utledet på grunnlag av dogmekritikken: kirkens oppstandelses-teologi (jfr. boken «Dogmet om Jesus», som utkom i 5 opplag på Pax Forlag). Ingen kritisk religionsforsker har utfordret så direkte kirke-kristendommens autoriserte dogmer, slik Edwien gjorde det i skriftet Memorandum (1962), rettet til norske og skandinaviske teologiske fakulteter.


Thomas Gramstad er styremedlem i stiftelsen Religionskritikk for Fred. Medlem i mange år av HEF, og av Ateistene (der han også er styremedlem fra 2018). Har vært og er aktiv i arbeidet med opprettelse og vedlikehold av Edwien-arkivet og Religionskritikk.no. Styremedlem i Religionskritisk Forlag.

Jobber på Informatikkbiblioteket og er aktivt engasjert i en rekke IT-politiske organisasjoner og foreninger. Opptatt av å bevare og videreutvikle nettmedienes muligheter som frihetlige og demokratiske arenaer. Tilhenger av smarte byer, grønne soner og lunger, ren luft og vann. Periodisk frilansskribent og amatørmusiker (i et landskap av ambient didjeridu-droning og djemberytmer).

Inspireres av bl a: Pippi Langstrømpe, Iain M Banks, Shunryu Suzuki, Diana Prince, Charlie McMahon, Sainkho, Richard Bach, Indijika, Pauline Nordin, Epikur, Nordahl Grieg.

thomas@religionskritikk.no
www.gramstad.no